Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Följande policy har upprättats för Ekholms Färgcenter i Jönköping AB.

Behandling av personuppgifter

 

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, uppföljning och marknadsföring. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

 

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lagar.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 Namn

 Adress

 E-postadress

 Telefonnummer

 Personnummer / Organisationsnummer

 Fastighetsbeteckning

 Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppgivit

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina

personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uppgifterna själv.

 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lagar. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

 Uppgifter från offentliga register

 Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

 Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot Intrång.

Vår IT-leverantör har flera policys för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Ansvar

Ekholms Färgcenter i Jönköping AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.